Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου και υπολογισμός οφειλόμενου φόρου

tax

Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου και υπολογισμός οφειλόμενου φόρου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο τα πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση με μήνυμα στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο σύστημα TAXISnet σε σχέση με την επιχείρηση τους.

Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου

Με βάση και το περιεχόμενο του εν λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος, τα πρόσωπα αυτά έχουν ενημερωθεί για την τροποποίηση της διάρκειας των φορολογικών τους περιόδων, με την τρέχουσα φορολογική τους περίοδο να λήγει στις 31 Μαρτίου 2020 και τις επόμενες φορολογικές τους περιόδους να είναι διάρκειας ενός (1) ημερολογιακού μήνα μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Με την ίδια ειδοποίηση, έχουν επίσης ενημερωθεί ότι έχει τροποποιηθεί και η ημερομηνία υποβολής εκάστης φορολογικής δήλωσης αναφορικά με τις φορολογικές περιόδους αυτές, και αυτή έχει καθοριστεί ως η εικοστή έβδομη μέρα του μήνα που ακολουθεί το τέλος της κάθε φορολογικής περιόδου.

Ενόψει των πιο πάνω οι υποχρεώσεις σε σχέση με την πρώτη τους φορολογική περίοδο (φ.π.) μεταβάλλονται όπως φαίνεται πιο κάτω,

Οι υποχρεώσεις σε σχέση με όλες τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις οι οποίες αρχίζουν από 1/4/2020 και μετά καθορίζονται ως εξής:

Τμήμα Φορολογίας