Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1 αυτοεργ.) για το 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1 αυτοεργ.) για το 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 για: (α) μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και (β) αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000 (ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου), καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020).

Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτ.) για το έτος 2019, προκύπτει ΜΟΝΟ όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισόδημα υπερβαίνει τις €19,500.

Οι πιο πάνω Δηλώσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες για ηλεκτρονική υποβολή και οι χρήστες TAXISnet, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (TAXISnet email address).

Τμήμα Φορολογίας, 16 Ιουνίου 2020