Φορολογικός χειρισμός επιδομάτων που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

tax

Φορολογικός χειρισμός επιδομάτων που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέσα στα πλαίσια των περί των εκτάκτων μέτρων που ξεκίνησαν να λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Μάρτιο του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμοι του 2020, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην έκδοση διάφορων Αποφάσεων μέσω των οποίων αναφέρονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με το κάθε επίδομα, καθώς και κάτω από ποιες συνθήκες παραχωρούνται το καθένα από αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, παραχωρείται ειδικό ανεργιακό επίδομα για σχέδιο πλήρους ή/και μερικής αναστολής εργασιών, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδική άδεια για φροντίδα παιδιών και ειδικό επίδομα για αυτοτελείς εργαζομένους (όπου υπάρχει πλήρης ή μερική αναστολή εργασιών).

Από τις Αποφάσεις διαφαίνεται ότι η παραχώρηση των επιδομάτων αυτών γίνεται ξεκάθαρα μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, ως συνέπεια της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης που προέκυψε στην χώρα με αφορμή την εν λόγω πανδημία. Γενικότερα, τα επιδόματα αυτά δίδονται, κάτω από ειδικές συνθήκες που προέκυψαν από εξωγενή παράγοντα, χωρίς την παροχή εργασίας του δικαιούχου, και πέραν τούτου αποτελούν οικονομική ενίσχυση-βοήθημα από το Κράτος αποκλειστικά για τη στήριξη των μισθωτών. Συνεπώς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «εισόδημα» εφόσον καταβάλλονται προσωρινά στα δικαιούχα πρόσωπα και δεν χαρακτηρίζονται με περιοδικότητα από κάποια μόνιμη πηγή προέλευσης.

Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή κάποιου υπαλλήλου σε κάποια σχέδιο προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων όρων από τις επιχειρήσεις, π.χ. η επιχείρηση δεν θα απολύσει κανένα υπάλληλο ενόσω ισχύει το σχέδιο συν επιπλέον ένα μήνα, τα έσοδα της επιχείρησης έχουν μειωθεί πέραν του 25%, κλπ. Επισημαίνεται επίσης ότι οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν την επιχείρηση που εργοδοτεί το πρόσωπο και δεν επηρεάζουν το δικαιούχο πρόσωπο. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται επιχορήγηση του Κράτους προς τον εργοδότη για κάλυψη του μισθού του υπαλλήλου για την υπό αναφορά περίοδο. Επίσης, ούτε οι προϋποθέσεις που υφίστανται μόνο για τους εργοδότες επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το φορολογικό σχεδιασμό των επιδομάτων αυτών.

Με βάση τα πιο πάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα επιδόματα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002) όπως έχει τροποποιηθεί και ως εκ τούτου απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

Ωστόσο, η καταβολή οποιουδήποτε άλλου ποσού, πέραν από τα προαναφερθέντα επιδόματα προς τον υπάλληλο τότε αυτό το ποσό δεν απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πιο πάνω χειρισμό, οι εργοδότες δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουν τα ποσά αυτά στη δήλωση εργοδότη.

Τμήμα Φορολογίας, 22 Ιουνίου 2020