Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ7) για το έτος 2024 – Submission of Withholding Taxes & Contributions Declaration (IR7) for the year 2024

Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ7) για το έτος 2024 – Submission of Withholding Taxes & Contributions Declaration (IR7) for the year 2024

We inform you about the announcement of the Tax Department regarding the Submission of Withholding Taxes & Contributions Declaration (IR 7) for the year 2024 through the TAX FOR ALL (TFA) system.

Specifically, the announcement states that:

Due to the gradual transition to the new TFA Computerized System, the Withholding Tax and Contribution Declaration (IR7) for the year 2024 and after, will be submitted through the TFA system and not through the TAXISnet system, as was the process until now.

Please note that, for the year 2024, ONLY an annual Declaration will be submitted within the year 2025, while for the following years, monthly Declarations will also be submitted. In addition, we would like to inform you that, for the submission of the IR7 Declaration, the registration of a valid Tax Identification Number is required for all employees.

ATTENTION: The process of paying the withheld Tax and Contributions for the year 2024 is still done through the Tax Portal, at the specified time, in accordance with the Tax Certification and Collection Legislation.

ACUTE ADVISORY SERVICES TEAM

___________________________________________________________________________

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με την Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7) για το έτος 2024 μέσω του συστήματος TAX FOR ALL (TFA).

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι:

Λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TFA, η Δήλωση Παρακράτησης Φόρων και Εισφορών (ΤΦ7) για το έτος 2024 και μετά, θα υποβάλλεται μέσω του συστήματος TFA και όχι μέσω του συστήματος TAXISnet, όπως η μέχρι σήμερα διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι, για το έτος 2024 θα υποβληθεί ΜΟΝΟ ετήσια Δήλωση εντός του έτους 2025, ενώ για τα έτη που ακολουθούν θα υποβάλλονται και μηνιαίες Δηλώσεις. Πρόσθετα ενημερώνουμε ότι, για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 απαιτείται η καταχώρηση έγκυρου αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας για όλους τους εργοδοτούμενους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία πληρωμής του παρακρατηθέντος Φόρου και Εισφορών για το έτος 2024 εξακολουθεί να γίνεται μέσω της Φορολογικής Πύλης, στον καθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με την περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νομοθεσία.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ACUTE ADVISORY SERVICES