Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη

Πίνακας 2

Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από τις 29/6/2020, η χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη (Πίνακας 1 κάτω) θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και η αγορά των χαρτοσήμων θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (Πίνακας 2 πιο κάτω) και ΟΧΙ από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη (πίνακας 1), θα εφαρμόζεται νέα διαδικασία ως ακολούθως:

1. Υπολογισμός και αγορά χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο με βάση τον Πίνακα 1 και η αγορά του χαρτοσήμου πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.

2. Επικόλληση και Ακύρωση Χαρτοσήμου επί Εγγράφου

Το χαρτόσημο επικολλάται στο έγγραφο και ταυτόχρονα ακυρώνεται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του. Η ακύρωση του χαρτοσήμου επί του εγγράφου, επιτυγχάνεται με διπλή διαγώνια γραμμή επί του χαρτοσήμου, μονογραφή από τον ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο και ημερομηνία ακύρωσης.

Προσοχή: Έγγραφο το οποίο φέρει χαρτόσημο το οποίο δεν είναι ακυρωμένο, λογίζεται ως μη χαρτοσημασμένο.

3. Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση για τέλη μέχρι €35

Στις περιπτώσεις όπου:

  • Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός τριάντα(30) ημερών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ισούται με το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €35).
  • Το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε το πρόστιμο ισούται με δύο (2) φορές το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €70).

Σημειώνεται ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η χαρτοσήμανση θα πρέπει να γίνεται ενώπιον Λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας ή Πρωτοκολλητή.

4. Έκδοση πιστού αντίγραφου

i. Σε κάθε αντίγραφο επικολλάται χαρτόσημο αξίας μέχρι δύο (2) ευρώ, το οποίο ακυρώνεται με βάση τη διαδικασία ακύρωσης του χαρτοσήμου ως το σημείο 2 πιο πάνω.

ii. Αξία χαρτοσήμου

  • Αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, τότε καταβάλλεται το ίδιο τέλος με το πρωτότυπο.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος για πιστά αντίγραφα είναι δύο (2) ευρώ.

iii. Αναγράφεται η ένδειξη «ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», από τον ίδιο ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο ο οποίος ακυρώνει και το πρωτότυπο.

iv. Για να θεωρούνται τα πιστά αντίγραφα δεόντως χαρτοσημασμένα, θα πρέπει να παρουσιάζονται πάντα μαζί με το χαρτοσημασμένο πρωτότυπο έγγραφο.

Χαρτοσήμανση εγγράφων με βάση της αξίας μιας σύμβασης

Το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται να ανακοινώσει σύντομα, νέα διαδικασία και για τη χαρτοσήμανση ορισμένων κατηγοριών εγγράφων των οποίων το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται με βάση την αξία μιας σύμβασης.

Tμήμα Φορολογίας