latest news

December 2019

audit services cyprus

Παράταση για τις δηλώσεις ΗΕ34 & ΗΕ32

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της Ολομέλειας στις 6 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου με την προθεσμία για υποβολή των δηλώσεων στον Έφορο Εταιρειών (π.χ.ΗΕ34, ΗΕ32 κα.) χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να είναι η 18η Απριλίου 2020.

Ενόψει της νέας προθεσμίας, ο ΣΕΛΚ προτρέπει όλα τα Μέλη όπως σε συννενόηση με τους πελάτες τους προχωρήσουν στην υποβολή όλων των εκκρεμούντων καταχωρίσεων, προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ταλαιπωρίας και επιπρόσθετων τελών και επιβαρύνσεων.

Πηγή: Ανακοίνωση ΣΕΛΚ (ICPAC) προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου (16.12.2019)

November 2019

Important change in Company Law

Dear Clients and Associates,

Following a change in Company Law that took place in March 2019, the non-timely submission of the annual return will lead to an automatic fine. The annual return is a standardized document that is filed every year for every company in the Registrar of Companies accompanied by the financial statements of the previous year. So the annual return of 2019 must be accompanied with the financial statements of 2018. According to the new state of affairs if an annual return is not filed on time then as from the end of January 2020, late submission of annual returns for 2019 will be subject to the […]

Ανακοίνωση για την χρηματική επιβάρυνση

Το ΤΕΕΕΠ ανακοινώνει ότι από τις 18/12/2019, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Κεφ. 113, Τροποποιητικός Νόμος 149(Ι) 2018, ισχύει η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για τα έντυπα όπως αναγράφονται στο πίνακα πιο κάτω.Διευκρινίζεται ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται και έχει ισχύ ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες οι οποίες με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 θα κοινοποιηθούν μετά τις 18/12/2019. Ο πιο πάνω υπολογισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία υποβολής (ημερομηνία αλλαγής ή ημερομηνία αναφοράς/σύνταξης της ετήσιας έκθεσης + χρονικό περιθώριο που επιτρέπει ο Νόμος), ενός έντυπου στο Τμήμα βρίσκεται ημερολογιακά μετά από τις 18/12/2019. Παράδειγμα 1: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης […]

March 2019

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2018

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της
Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2018
μέσω του συστήματος  TaxisNet στη
διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης,
είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet – Άμεσης Φορολογίας.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης
Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου, 2019 και
Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η Σεπτεμβρίου
2019.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax , έχει αναρτηθεί, χρήσιμο
ενημερωτικό υλικό, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου  2018», όπως «Οδηγός Εγγραφής στο σύστημα TAXISnet», «Οδηγός για τη
συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος ΜΙσθωτού 2018», «τηλέφωνα επικοινωνίας» κλπ.
το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε.

June 2018

Temporary Tax Assessment 2018

The Temporary Tax Assessment for the tax year 2018 is approaching. We urge you to give due consideration to the matter so as to ensure that the payment of the relevant tax liability is performed in a timely manner.
In accordance with Taxes Law, all companies must notify the Commissioner of Taxation of their estimated chargeable income, and consequently their resulting temporary tax for the year 2018, by 31 July 2018. Based on the temporary tax computation, tax is payable in two equal installments as follows:

1st Installment:  July 2018
2nd Installment: 31 December 2018

You should also note that:

Non-payment on the due dates entails payment of interest at the rate of 3,5% per annum
Non payment on the due dates will also attract a monetary charge […]

May 2018

Υποβολή αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 3η Ιουλίου 2018, είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών που προέκυψαν για τα φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι 31/12/2015.
Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

Έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις
Έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι Φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Επισημαίνεται ότι, φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις (για τα εν λόγο έτη/περιόδους) μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 έχουν δικαίωμα να εντάξουν τυχόν φορολογικές οφειλές που θα προκύψουν, σε σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μετά την 3η Ιουλίου 2018.

Ηλεκτρονική καταβολή φόρων

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, από την 1η Ιουνίου 2018 η πληρωμή των φόρων, που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα, οι οποίοι προκύπτουν είτε από επιβολή φορολογίας είτε από αυτοφορολογία και δεν φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart.
Στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα πραγματοποιούνται πληρωμές ΜΟΝΟ όταν:

αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις
αφορούν Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου (0200)

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0114
Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

0200
Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου

0300
Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου

0300
Φορολογία Φόρου Εισοδήματος

0602
Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους

0603
Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Μερίσματα

0604
Έκτακτη Εισφορά […]

Tax Alert

The Tax Department has announced that, as of June 1st 2018, the following taxes, not bearing interest and charges, can ONLY be paid via JCCsmart.

Tax code

Description

0114
Reduction in Salaries and Wages of the Broader Public Sector

0200
Temporary Income Tax for Individuals and Companies

0300
Self-Assessment of Income Tax for Individuals and Companies

0300
Income Tax (without charges)

0602
Special Contribution for Defence withheld from Interest at source

0604
Special Contribution for Defence on Rental Income

0612
Special Contribution for Defence on Interest Income without deduction at source

0603
Special Contribution for Defence withheld from Dividends at source

0613
Special Contribution for Defence on Dividends without deduction at source

0614
Special Contribution for Defence withheld from Rents at source

0623
Special Contribution for Defence withheld on Deemed Dividend

 
When the above taxes […]

April 2018

Ηλεκτρονική καταβολή φόρων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου (PAYE) που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018, το μέτρο αυτό επεκτείνεται και σε άλλα είδη φόρων. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2018, η καταβολή και των πιο κάτω φόρων, είτε από επιβολή φορολογίας, είτε από αυτοφορολογία, η οποία δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της υπηρεσίας JCCsmart. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται συμπληρώνοντας τα ανάλογα πεδία στα αντίστοιχα είδη φόρων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com.cy:
ΚΩΔ. ΦΟΡΟΥ              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0114                            […]

Registration to TAXISnet by the use of a unique activation number

The Tax Department announces that the TAXISnet electronic registration for Income Tax/Defense purposes, by using a unique activation number, is in force.
This unique number has been sent by post to all taxpayers who are registered in the Tax Register, are active and are not TAXISnet users.
The Tax Department encourages your timely registration at TAXISnet, https://taxisnet.mof.gov.cy. Information on the electronic submission of the income tax return for 2017, as well as instructions on how to register, will be uploaded on the Department’s website at a later stage (www.mof.gov.cy/tax).
Information and guidance is available at the following contact telephone numbers:

Nicosia 22446215
Limassol 25803717
Larnaca 24803590
Paphos 26804398
Ammohostos 23811856