Αύξηση φορολογικής έκπτωσης ασφαλίστρων για σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αύξηση φορολογικής έκπτωσης ασφαλίστρων για σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

The Department of Taxation issued on May 30, 2024, Circular 3/2024  regarding the tax handling of insurance premiums for medical care plans.

The Circular provides clarifications regarding the tax treatment of the payment of insurance premiums in medical care plans by individuals for their own coverage and by employers for the coverage of their employees.

According to the circular, the plans offered by insurance companies supervised by the Commissioner of Insurance or by organized Funds of employers or professional branches with separate legal personality, are considered to have the approval of the Commissioner of Taxes provided that the tax deduction is granted as follows:

Until tax year 2023:

  • providing a deduction, from the taxable income of the Employer for the annual ordinary contributions paid to such a plan, up to an amount equal to 1% of the wages of the employees who are members of the said plan.
  • Allowing a deduction, from the individual’s taxable income (employed, self-employed or self-employed), for the annual ordinary contributions paid to such a plan, limited to an amount of 1.5% of the individual’s income.

From tax year 2024 onwards:

  • providing a deduction, from the Employer’s taxable income, for the annual ordinary contributions it pays to such a plan.
  • Providing a deduction, from the individual’s taxable income (employed, self-employed or self-employed), for the annual ordinary contributions paid to such a plan, limited to an amount equal to 2% of the individual’s income.

Remaining at your disposal should you have any questions.

 ACUTE ADVISORY SERVICES TEAM

………………………/……………….

Το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε στις 30 Μαΐου 2024, την Εγκύκλιο 3/2024 αναφορικά με τον φορολογικό χειρισμό ασφαλίστρων σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η Εγκύκλιος παρέχει διευκρινήσεις αναφορικά με τον φορολογικό χειρισμό της καταβολής ασφαλίστρων σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από άτομα για ιδία κάλυψη και από εργοδότες για κάλυψη των υπαλλήλων τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα σχέδια που προσφέρονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων ή από οργανωμένα Ταμεία εργοδοτών ή επαγγελματικών κλάδων με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, θεωρούνται ότι έχουν την έγκριση του Εφόρου Φορολογίας με την προϋπόθεση ότι η φορολογική έκπτωση χορηγείται ως εξής:

Μέχρι και το φορολογικό έτος 2023:

  • παροχή έκπτωσης, από το φορολογητέο εισόδημα του Εργοδότη για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές που κατέβαλε σε τέτοιο σχέδιο, μέχρι το ποσό ύψους 1% των αποδοχών των εργαζομένων που είναι μέλη στο εν λόγω σχέδιο.
  • Παροχή έκπτωσης, από το φορολογητέο εισόδημα του ατόμου (εργοδοτουμένου, αυτοεργαζομένου ή εισοδηματία), για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές που κατέβαλε σε τέτοιο σχέδιο, με περιορισμό μέχρι ποσού ύψους 1.5% των εισοδημάτων του ατόμου.

Από το φορολογικό έτος 2024 και μετά:

  • παροχή έκπτωσης, από το φορολογητέο εισόδημα του Εργοδότη, για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές που καταβάλλει σε τέτοιο σχέδιο.
  • Παροχή έκπτωσης, από το φορολογητέο εισόδημα του ατόμου (εργοδοτουμένου, αυτοεργαζομένου ή εισοδηματία), για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές που κατέβαλε σε τέτοιο σχέδιο, με περιορισμό μέχρι ποσού ύψους 2% των εισοδημάτων του ατόμου.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε απορίες.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ACUTE ADVISORY SERVICES