Latest News

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της Ολομέλειας στις 6 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου με την προθεσμία για υποβολή των δηλώσεων στον Έφορο Εταιρειών (π.χ.ΗΕ34, ΗΕ32 κα.) χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να είναι η 18η Απριλίου 2020.

Ενόψει της νέας προθεσμίας, ο ΣΕΛΚ προτρέπει όλα τα Μέλη όπως σε συννενόηση με τους πελάτες τους προχωρήσουν στην υποβολή όλων των εκκρεμούντων καταχωρίσεων, προς αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητης ταλαιπωρίας και επιπρόσθετων τελών και επιβαρύνσεων.

Πηγή: Ανακοίνωση ΣΕΛΚ (ICPAC) προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου (16.12.2019)

Dear Clients and Associates,

Following a change in Company Law that took place in March 2019, the non-timely submission of the annual return will lead to an automatic fine.
The annual return is a standardized document that is filed every year for every company in the Registrar of Companies accompanied by the financial statements of the previous year.
So the annual return of 2019 must be accompanied with the financial statements of 2018.
According to the new state of affairs if an annual return is not filed on time then as from the end of January 2020, late submission of annual returns for 2019 will be subject to the following fines:
> Fifty Euros (€50) once off,
> One Euro (€1) per each overdue day during the first six (6) months, which increases to two Euros (€2) per each day with maximum five hundred euros (€500)
Should you have any questions please do hesitate to contact us at:
Phone: +357 25 369295
Email: [email protected]

Το ΤΕΕΕΠ ανακοινώνει ότι από τις 18/12/2019, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Κεφ. 113, Τροποποιητικός Νόμος 149(Ι) 2018, ισχύει η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για τα έντυπα όπως αναγράφονται στο πίνακα πιο κάτω.
Διευκρινίζεται ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται και έχει ισχύ ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες οι οποίες με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 θα κοινοποιηθούν μετά τις 18/12/2019.
Ο πιο πάνω υπολογισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία υποβολής (ημερομηνία αλλαγής ή ημερομηνία αναφοράς/σύνταξης της ετήσιας έκθεσης + χρονικό περιθώριο που επιτρέπει ο Νόμος), ενός έντυπου στο Τμήμα βρίσκεται ημερολογιακά μετά από τις 18/12/2019.
Παράδειγμα 1: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης 31/12/2017 τότε βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου 113 η συγκεκριμένη ΗΕ32 θα έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι τις 28/01/2018 για να μην της επιβληθεί κανένα τέλος επιβάρυνσης. Εάν η συγκεκριμένη υποβληθεί οποιαδήποτε μέρα μετά τις 28/01/2018 τότε το έντυπο θα επιβαρυνθεί με το συνολικό τέλος των 40Ευρώ.
Παράδειγμα 2: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης 31/12/2019 τότε βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου 113 η συγκεκριμένη ΗΕ32 πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 28/01/2020 για να μην της επιβληθεί κανένα τέλος επιβάρυνσης. Εάν η συγκεκριμένη υποβληθεί στις 29/01/2020 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ τέλη καταχώρησης και θα επιβαρυνθεί με το τέλος επιβάρυνσης 20Ευρώ και επιπρόσθετα την χρηματική επιβάρυνση 50Ευρώ και 1Ευρώ για την μια ημέρα καθυστέρησης.
Παράδειγμα 3: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ4 με ημερομηνία αλλαγής 15/12/2018 και υποβληθεί στις 20/12/2019 το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ μόνο.
Παράδειγμα 4: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ4 με ημερομηνία αλλαγής 15/12/2019 και υποβληθεί στις 30/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ τέλη καταχώρησης και επιπρόσθετα την χρηματική επιβάρυνση των 50Ευρώ και 1Ευρώ για την μια ημέρα καθυστέρησης.

The Temporary Tax Assessment for the tax year 2018 is approaching. We urge you to give due consideration to the matter so as to ensure that the payment of the relevant tax liability is performed in a timely manner.
In accordance with Taxes Law, all companies must notify the Commissioner of Taxation of their estimated chargeable income, and consequently their resulting temporary tax for the year 2018, by 31 July 2018. Based on the temporary tax computation, tax is payable in two equal installments as follows:

 • 1st Installment:  July 2018
 • 2nd Installment: 31 December 2018

You should also note that:

 • Non-payment on the due dates entails payment of interest at the rate of 3,5% per annum
 • Non payment on the due dates will also attract a monetary charge at the rate of 5%
 • If the estimated income declared in 2018 is less than 75% of the final chargeable income as determined by the Income Tax return submitted for the year 2018 and as per the chargeable income as assessed by the Commissioner of Taxation, then any balance of tax payable is subject to an additional 10% charge. 
 • Revision of the original declaration is possible until 31 December 2018, with any revised tax amounts be equally apportioned over the two installments, thus attracting 3,5% p.a. on past due installments
 • Overpaid tax is refunded together with interest of 3,5% per annum as from 1st January 2019.

Under the Income Tax law, all Cyprus tax resident companies are taxed at the rate of 12,5% on taxable income.
It is strongly recommended that you give due consideration to the matter, and we urge you to contact us in order to make all necessary arrangements for the filing of the returns on time and prompt payment of the relevant tax.

 

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 3η Ιουλίου 2018, είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών που προέκυψαν για τα φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι 31/12/2015.

Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

 1. Έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις
 2. Έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι Φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Επισημαίνεται ότι, φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις (για τα εν λόγο έτη/περιόδους) μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 έχουν δικαίωμα να εντάξουν τυχόν φορολογικές οφειλές που θα προκύψουν, σε σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών μετά την 3η Ιουλίου 2018.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, από την 1η Ιουνίου 2018 η πληρωμή των φόρων, που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα, οι οποίοι προκύπτουν είτε από επιβολή φορολογίας είτε από αυτοφορολογία και δεν φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart.

Στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα πραγματοποιούνται πληρωμές ΜΟΝΟ όταν:

 • αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις
 • αφορούν Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου (0200)

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0114 Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
0200 Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300 Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300 Φορολογία Φόρου Εισοδήματος
0602 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους
0603 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Μερίσματα
0604 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα από Ενοίκια Εισπρακτέα
0612 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Τόκους που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0613 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Μερίσματα που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0614 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε από Ενοίκια
0623 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα που παρακρατήθηκε επί Λογιζόμενου Μερίσματος

 

The Tax Department has announced that, as of June 1st 2018, the following taxes, not bearing interest and charges, can ONLY be paid via JCCsmart.

Tax code

Description

0114 Reduction in Salaries and Wages of the Broader Public Sector
0200 Temporary Income Tax for Individuals and Companies
0300 Self-Assessment of Income Tax for Individuals and Companies
0300 Income Tax (without charges)
0602 Special Contribution for Defence withheld from Interest at source
0604 Special Contribution for Defence on Rental Income
0612 Special Contribution for Defence on Interest Income without deduction at source
0603 Special Contribution for Defence withheld from Dividends at source
0613 Special Contribution for Defence on Dividends without deduction at source
0614 Special Contribution for Defence withheld from Rents at source
0623 Special Contribution for Defence withheld on Deemed Dividend

 

When the above taxes bear interest and charges or relate to payment of Revised Temporary Tax of Individuals or Companies (tax code ‘200’), the payments can ONLY be made at the District Collection Offices.

Taxes arising out of tax assessments or self-assessments, can be paid by completing the relevant fields of the corresponding taxes, as presented on the website www.jccsmart.com.cy.

It is noted that as of March 1st 2018, the monthly payments of tax withheld from employees emoluments (P.A.Y.E.) can only be made via JCCsmart.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου (PAYE) που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018, το μέτρο αυτό επεκτείνεται και σε άλλα είδη φόρων. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2018, η καταβολή και των πιο κάτω φόρων, είτε από επιβολή φορολογίας, είτε από αυτοφορολογία, η οποία δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της υπηρεσίας JCCsmart. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται συμπληρώνοντας τα ανάλογα πεδία στα αντίστοιχα είδη φόρων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com.cy:

ΚΩΔ. ΦΟΡΟΥ              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0114                             Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
0200                             Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300                             Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300                             Φορολογία Φόρου Εισοδήματος (χωρίς επιβαρύνσεις)
0602                             Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους
0604                             Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα από Ενοίκια Εισπρακτέα
0612                            Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα Τόκων που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση                                                                        στην πηγή
0603                            Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα
0613                           Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα Μερισμάτων χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0614                           Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από ενοίκιο
0623                          Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε επί Λογιζόμενου Μερίσματος

ΜΟΝΟ η καταβολή φόρων όταν αυτοί φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις ή αποτελούν πληρωμή «0200-Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου» μετά από Αναθεωρημένη Δήλωση, θα πραγματοποιούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

The Tax Department announces that the TAXISnet electronic registration for Income Tax/Defense purposes, by using a unique activation number, is in force.
This unique number has been sent by post to all taxpayers who are registered in the Tax Register, are active and are not TAXISnet users.
The Tax Department encourages your timely registration at TAXISnet, https://taxisnet.mof.gov.cy. Information on the electronic submission of the income tax return for 2017, as well as instructions on how to register, will be uploaded on the Department’s website at a later stage (www.mof.gov.cy/tax).
Information and guidance is available at the following contact telephone numbers:

 • Nicosia 22446215
 • Limassol 25803717
 • Larnaca 24803590
 • Paphos 26804398
 • Ammohostos 23811856

The Tax Department informs that the submission date for Income Tax Returns of Companies (T.D.4) and Self Employed with accounts (T.D.1 Acc) for the year 2016 is extended until the 30th of June 2018.