ΤΕΕΔΙ για το ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης για τις Ετήσιες Εκθέσεις 2021 και 2022

ΤΕΕΔΙ για το ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης για τις Ετήσιες Εκθέσεις 2021 και 2022

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2022, Ν.87(Ι)/2022, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022, το ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022, δεν θα υπερβαίνει τα €150 για κάθε παράβαση. Αυτό θα ισχύει μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2024.

Οποιονδήποτε ποσόν που υπερβαίνει τα €150 και καταβλήθηκε από 1/6/2021 μέχρι και τις 23/6/2022 ως χρηματική επιβάρυνση για Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022, θα επιστρέφεται.

Η επιστροφή του ποσού της χρηματικής επιβάρυνσης που υπερβαίνει τα €150.- θα γίνεται ως εξής:

α. Για διαδικτυακές πληρωμές που έγιναν μέσω JCC, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τον αιτητή.

β. Για πληρωμές που έγιναν στο Ταμείο του Τμήματος, το επιπλέον ποσό θα επιστραφεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του αιτητή μετά την προσκόμιση (στον 3ον όροφο, Διαμ. 301 του Τμήματος), του δικαιολογητικού πληρωμής μαζί με το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές από το FIMAS, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο της κατάστασης του Τραπεζικού Λογαριασμού που θα πιστωθεί, όπως περιγράφεται στο Έντυπο της Εξουσιοδότησης.