Ηλεκτρονική καταβολή φόρων

Ηλεκτρονική καταβολή φόρων

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει σε συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταβολής του παρακρατηθέντος φόρου (PAYE) που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2018, το μέτρο αυτό επεκτείνεται και σε άλλα είδη φόρων. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2018, η καταβολή και των πιο κάτω φόρων, είτε από επιβολή φορολογίας, είτε από αυτοφορολογία, η οποία δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, θα είναι δυνατή ΜΟΝΟ μέσω της υπηρεσίας JCCsmart. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται συμπληρώνοντας τα ανάλογα πεδία στα αντίστοιχα είδη φόρων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com.cy:

ΚΩΔ. ΦΟΡΟΥ              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0114                             Μείωση απολαβών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
0200                             Προσωρινός Φόρος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300                             Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος Φυσικού και Νομικού Προσώπου
0300                             Φορολογία Φόρου Εισοδήματος (χωρίς επιβαρύνσεις)
0602                             Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από Τόκους
0604                             Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα από Ενοίκια Εισπρακτέα
0612                            Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα Τόκων που εισπράχθηκαν χωρίς παρακράτηση                                                                        στην πηγή
0603                            Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα
0613                           Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα Μερισμάτων χωρίς παρακράτηση στην πηγή
0614                           Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από ενοίκιο
0623                          Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε επί Λογιζόμενου Μερίσματος

ΜΟΝΟ η καταβολή φόρων όταν αυτοί φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις ή αποτελούν πληρωμή «0200-Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου» μετά από Αναθεωρημένη Δήλωση, θα πραγματοποιούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.